Živina

Energobig

Potpuna smeša za tov ćurića od početka do završetka tova.

ENERGOFAZ GOLD 22%

Smeša za fazanske koke upotrebljava se u brašnastom ili peletiranom obliku za ishranu fazanskih nosilja.

ENERGOFAZ II 24%

Smeša za fazančiće upotrebljava se u brašnastom ili peletiranom obliku za ishranu fazančića od 4 do 8 nedelja starosti.

ENERGOFAZ III 20%

Smeša za fazane upotrebljava se u brašnastom ili peletiranom obliku za ishranu fazana od 8 nedelja do kraja tova.

ENERGOLET 14%

Smeša za golubove upotrebljava se u peletiranom obliku za ishranu golubova.

ENERGOLET 18%

Smeša za golubove upotrebljava se u peletiranom obliku za ishranu golubova.

ENERGOMIX GOLD 1%

PREDSMEŠA ZA NOSILJE 1% stavlja se u smeše za nosilje konzumnih jaja 1%.

ENERGOMIX VIT 1%

PREMIX ZA TOV BROJLERA 1% stavlja se u smeše za tov pilića 1%.

Energonos GOLD

Potpuna smeša za ishranu nosilja konzumnih jaja.

ENERGONOS GOLD I 16,5%

Smeša za nosilje upotrebljava se u brašnastom ili peletiranom obliku za ishranu nosilja.

ENERGONOS GOLD SUPER 30%

Ako se na dve trećine prekrupe od žitarica dodaje jedna trećina supera, dobija se potpuna smeša za ishranu nosilja.

ENERGONOS I 19%

Starter za priplodne piliće upotrebljava se u brašnastom ili peletiranom obliku za ishranu pilića, namenjenih za priplod, u periodu od 1 do 60 dana starosti.

ENERGONOS II 17%

Ova smeša za priplodne piliće upotrebljava se u granuliranom obliku za ishranu pilića namenjenih za priplod, u periodu od 60 do 90 dana starosti

ENERGONOS III 15%

Ova smeša upotrebljava se u granuliranom obliku, za ishranu pilića namenjenih za priplod u periodu od 90 do 120 dana starosti.

Energovit

Potpuna smeša za tov brojlera od početka do završetka tova.

ENERGOVIT SUPER 40%

Kada se na 40% Supera doda 60% žitarica (kukuruz, ječam, pšenica) dobije se potpuna smeša za ishranu pilića.

PRO – VIT I 23%

Specijalni starter za brojlere upotrebljava se u brašnastom obliku ili peletiranom obliku za ishranu brojlera (tov pilića) od 1 do 21 dana, u farmskim uslovima.

PRO – VIT II 21%

Ova specijalna smeša za brojlere upotrebljava se u brašnastom ili peletiranom obliku za ishranu brojlera (tov pilića) od 22 do 35 dana, u farmskim uslovima.

PRO – VIT III 19%

Ova specijalna smeša služi za ishranu tovnih pilića u završnoj fazi tova, 7 dana pre klanja, u farmskim uslovima.

UNI I 16,5%

Smeša za nosilje upotrebljava se u brašnastom obliku ili drobljenom obliku za ishranu nosilja.

UNI SUPER – N 30%

Ako se na dve trećine prekrupe od žitarica dodaje jedna trećina supera, dobija se potpuna smeša za ishranu nosilja.

UNI SUPER – Ž 37%

Dopunska smeša za tov pilića UNI Super 37%, koristi se u ishrani pilića u poluintenzivnom tovu.

UNI Ž – I 20%

Potpuna smeša za tov pilića UNI Ž-I 20%, koristi se u ishrani pilića u poluintenzivnom tovu do 21. dana starosti u brašnastom obliku, po volji.

UNI Ž – II 17%

Potpuna smeša za tov pilića II UNI II 17%, koristi se u ishrani pilića u poluintenzivnom tovu od 22. do 35. dana starosti u peletiranom obliku, po volji.

UNI Ž – III 15%

Potpuna smeša za tov pilića III UNI-III 15%, koristi se u ishrani pilića u poluintenzivnom tovu od 36. dana do završetka tova, u peletiranom obliku, po volji.